Filmympresje fan it krystkonsert

Dit filmke is opnommen troch Tommie Besteman tidens it Pake&beppekonsert op 15 desimber 2012.

Mei in foto fan ús warbere skriuwer, Piet Herrema, en syn pakesizzer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *