Woansdei de 14e nov. sil it Gerrit Heeringa Orkest in konsert fersoargje yn it

“Zorgcentrum De Skûle”, yn Metselwier, Stationswei 12.

It konsert begjint om 15.00 oere en it duorret oant 17.00 oere.

Fan de musikanten wurdt ferwachte dat se om healwei trijen klearsitte.