It GHO jout op sneon de 15e des. yn it Cultuurcentrum oan de Dirk Boutsstrj.  yn Ljouwert in  PAKE/BEPPE KRYSTKONSERT . De bern en de pake -en beppesizzers wurde derby útnoege om sels mei te dwaan. Fierder sil it GHO natuerlik ûnder lieding fan in krystman in musikale bydrage jaan oan de krystsfear. It begjint om 15.00 oere  en it sil om likernôch 16.15 oere dien wêze.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *