Lûd fan de Middelsee

Voor iedereen die van muziek houdt én graag een middag op de fiets stapt, is ‘Lûd fan de Middelsee’ een must! ‘Lûd fan de Middelsee’ is het grootste project onder de vlag van ‘Under de Toer’ Op bijzondere locaties kunt u brassbands, fanfares, een harmonie, showbands en zelfs een doedelzakband beluisteren. Ondertussen fietst u door het prachtige landschap ten noorden van Leeuwarden, waar eens de Middelsee lag. Laat u verrassen door de kleuren, geuren en muziek.

Weer terug in Leeuwarden wacht u een verrassing: vanaf ±16:00 kunt u in de Prinsentuin heerlijk bijkomen, iets eten en drinken bij diverse Foodtrucks en u voorbereiden op de grote finale om 20:30 onder de Oldehove waar alle muziekverenigingen samen een geweldig muziektheater maken. De Middelsee is er niet meer, maar de verenigingen die aan de oevers van die oude Middelsee hun thuisbasis hebben, bewijzen met ‘Lûd fan de Middelsee’ dat ze springlevend zijn!

It Gerrit Heeringa-orkest docht hjir oan my. Wy sitte by Dekemastate yn Jelsum

(foto Wikipedia)

Bent u wel een muziekliefhebber, maar wilt u niet deelnemen aan de fietstocht, dan is het is uiteraard ook mogelijk om alleen het spectaculaire Avondspektakel bij te wonen en daarvoor wellicht nog een hapje te eten en te drinken in de Prinsentuin.

It Gerrit Heeringaorkest bestiet 10 jier

Dit jier bestiet it Gerrit Heeringa Orkest (GHO) 10 jier; oprjochte yn 2008 ûnder de entûsjaste lieding fan de grutte HaFaBra dirigent Gerrit Heeringa.

In lyts groepke musikanten groeide yn in jier nei in folweardige brassband. Musikanten dy’t al jierrenlange ûnderfining hiene bij musykferienings yn Fryslân en dêr bûten oefenje no op de measte woansdeis yn Ljouwert. Se dogge dat mei in soad wille en fakmanskip ûnder lieding fan de unike dirigint Menno Haantjes. Der wurde konserten fersoarge rûnom yn Fryslân.

Al mei al in goeie reden om op 24 maart jûns om 20.00 oere in jubileumkonsert te jaan yn de Groate Kerk fan St Jabik. It konsert wurdt ôfwiksele mei de Family Band Redlok û.l.f. Saskia Heeringa, de dochter fan Gerrit Heeringa. Fierder sil in mystery guest optrede.

Lit jo ferrasse! De kosten binne € 5.-

Rêdende ingel Siebe Bokma

DSC_2680 (4)

Us earste kornetist Siebe Bokma moast fannewike ûnferwachts mei Klaske Reitsma ynfalle om in konsert yn Warkum te rêden.  Dêr binne se neffens de Ljouwerter Krante mar bêst yn slagge. Lês sels it kranteferslach fan Nammensma der mar op nei.

Reitsma op it oargel en Siebe op de trompet.

Ek yn de fakânsje hâldt Siebe syn ynstrumint waarm.

CCI14072017_0001

Op ‘e nij Suksesfol yn S’fean

Juryverslag van Jacob Slagter

Gerrit Heeringa Orkest Leeuwarden o.l.v. Menno Haantjes

12 oktober 2016.

Rigby : mooie warme klank met veel passie, werk aan de zuiverheid!

de Haan : mooie kernachtige opening (12) mooi verzorgde articulatie maar let op het samenspel, dat kan geconcentreerder, dynamisch uitstekend opgebouwd.

Balans prima in orde. Geen overheersende stemmen.

(2)   p moet veel zachter, dat kan met deze mooie klank. Breng iets meer frase in, muziek stroomt dan iets meer door. Let ook hier op het samenspel. (41) Intonatie ! hier valt het echt op.

(3) Hier mooi verzorgd samenspel met mooie tempo wisselingen. Dynamisch ook weer mooi opgebouwd.

Bylstra : Mooie opening, maar ondanks mp toch iets meer vanuit p of pp denken, dan bloeit de melodie toch nog mooier op. Breng iets meer frase in, de muziek stroomt dan iets meer door.

Stratford : Mooie klank en warm ! slagwerk iets meer aanpassen aan de klank van het orkest. Met veel passie uitgevoerd.

Turne : Een echte mars gespeeld in de traditie zoalsGerrit dat graag gehoord zou hebben !

Fraai optreden !

Jacob Slagter

Konsert Frjentsjer op 23 april

Orkest: Finlandia Hymn Jean Sibelius
Koor: Heer, wij staan nu hand in hand

Zie de zon

Er is een God die hoort

J. Draper

M. Mans

J. de Graaff

Orkest City Scapes Jan de Haan
Koor Domine salvam fac

Adoramus te Christe

Sanctus

Giesen

Th. Dubois

A. van der Hoeven

Orkest Largo Antonin Dvorak
Soliste My Lord,what a morning

Morte Christe

I”ll  Wish, I had given Him more

R. L. Gilliam

E. Jones

K. van Hijum

Orkest Grandfathers Clock G.Doughty

solist Jelle Bouwsma

Soliste Pie Jesu Andrew Lloyd Webber
Koor It Heitelân

Sé , dou wide sé

It Aldershûs

J. de Jong

H. van der Meer

J. Brens

Orkest I will follow Him Pourcel/Mauriat
Orkest +

Koor +

soliste

Ambrosiaans  lofgezang

Dank sei Dir Herr

E. Gebhardt

G. F. Händel

Sierd de Boer de heit fan de Fryske Brassbands

Nei’t wy wat herinneringen ophelle hiene oer Sierd de Boer doekele Harmen Zweed ûndersteande tekst op út syn argyf. Wy hiene it û.o. oer de Bachkoralen dy’t Sierd bewurke hat mar dy’t wy no net mear achterhelje kinne. (JvdB)

Hylpen

It korps fan Hylpen mei Sierd de Boer (mei flinterstrikje  achter de grutte tromme), yn 1948 ynternationaal konkours yn Den Haag wêr’t se it heechst wiene û.l.f. Sierd de Boer.  

Sierd de Boer

Konsert yn Frjentsjer

RK FrjentsjerIt Chr. Mannenkoor “Laus Deo” regio Frjentsjer en it Gerrit Heeringa Orkest jouwe mei meiwurking fan de sjongeres Aletta Been út Snits in konsert yn de R.K.  Fransiscustsjerke yn Frjentsjer. 

Datum 23 april.

It begjint om 20.00 oere yn de RK tsjerke  Godsacker 11/13 8801LM, Frjentsjer.