It Gerrit Heeringaorkest bestiet 10 jier

Dit jier bestiet it Gerrit Heeringa Orkest (GHO) 10 jier; oprjochte yn 2008 ûnder de entûsjaste lieding fan de grutte HaFaBra dirigent Gerrit Heeringa.

In lyts groepke musikanten groeide yn in jier nei in folweardige brassband. Musikanten dy’t al jierrenlange ûnderfining hiene bij musykferienings yn Fryslân en dêr bûten oefenje no op de measte woansdeis yn Ljouwert. Se dogge dat mei in soad wille en fakmanskip ûnder lieding fan de unike dirigint Menno Haantjes. Der wurde konserten fersoarge rûnom yn Fryslân.

Al mei al in goeie reden om op 24 maart jûns om 20.00 oere in jubileumkonsert te jaan yn de Groate Kerk fan St Jabik. It konsert wurdt ôfwiksele mei de Family Band Redlok û.l.f. Saskia Heeringa, de dochter fan Gerrit Heeringa. Fierder sil in mystery guest optrede.

Lit jo ferrasse! De kosten binne € 5.-

Rêdende ingel Siebe Bokma

DSC_2680 (4)

Us earste kornetist Siebe Bokma moast fannewike ûnferwachts mei Klaske Reitsma ynfalle om in konsert yn Warkum te rêden.  Dêr binne se neffens de Ljouwerter Krante mar bêst yn slagge. Lês sels it kranteferslach fan Nammensma der mar op nei.

Reitsma op it oargel en Siebe op de trompet.

Ek yn de fakânsje hâldt Siebe syn ynstrumint waarm.

CCI14072017_0001

Op ‘e nij Suksesfol yn S’fean

Juryverslag van Jacob Slagter

Gerrit Heeringa Orkest Leeuwarden o.l.v. Menno Haantjes

12 oktober 2016.

Rigby : mooie warme klank met veel passie, werk aan de zuiverheid!

de Haan : mooie kernachtige opening (12) mooi verzorgde articulatie maar let op het samenspel, dat kan geconcentreerder, dynamisch uitstekend opgebouwd.

Balans prima in orde. Geen overheersende stemmen.

(2)   p moet veel zachter, dat kan met deze mooie klank. Breng iets meer frase in, muziek stroomt dan iets meer door. Let ook hier op het samenspel. (41) Intonatie ! hier valt het echt op.

(3) Hier mooi verzorgd samenspel met mooie tempo wisselingen. Dynamisch ook weer mooi opgebouwd.

Bylstra : Mooie opening, maar ondanks mp toch iets meer vanuit p of pp denken, dan bloeit de melodie toch nog mooier op. Breng iets meer frase in, de muziek stroomt dan iets meer door.

Stratford : Mooie klank en warm ! slagwerk iets meer aanpassen aan de klank van het orkest. Met veel passie uitgevoerd.

Turne : Een echte mars gespeeld in de traditie zoalsGerrit dat graag gehoord zou hebben !

Fraai optreden !

Jacob Slagter

Konsert Frjentsjer op 23 april

Orkest: Finlandia Hymn Jean Sibelius
Koor: Heer, wij staan nu hand in hand

Zie de zon

Er is een God die hoort

J. Draper

M. Mans

J. de Graaff

Orkest City Scapes Jan de Haan
Koor Domine salvam fac

Adoramus te Christe

Sanctus

Giesen

Th. Dubois

A. van der Hoeven

Orkest Largo Antonin Dvorak
Soliste My Lord,what a morning

Morte Christe

I”ll  Wish, I had given Him more

R. L. Gilliam

E. Jones

K. van Hijum

Orkest Grandfathers Clock G.Doughty

solist Jelle Bouwsma

Soliste Pie Jesu Andrew Lloyd Webber
Koor It Heitelân

Sé , dou wide sé

It Aldershûs

J. de Jong

H. van der Meer

J. Brens

Orkest I will follow Him Pourcel/Mauriat
Orkest +

Koor +

soliste

Ambrosiaans  lofgezang

Dank sei Dir Herr

E. Gebhardt

G. F. Händel

Sierd de Boer de heit fan de Fryske Brassbands

Nei’t wy wat herinneringen ophelle hiene oer Sierd de Boer doekele Harmen Zweed ûndersteande tekst op út syn argyf. Wy hiene it û.o. oer de Bachkoralen dy’t Sierd bewurke hat mar dy’t wy no net mear achterhelje kinne. (JvdB)

Hylpen

It korps fan Hylpen mei Sierd de Boer (mei flinterstrikje  achter de grutte tromme), yn 1948 ynternationaal konkours yn Den Haag wêr’t se it heechst wiene û.l.f. Sierd de Boer.  

Sierd de Boer

Konsert yn Frjentsjer

RK FrjentsjerIt Chr. Mannenkoor “Laus Deo” regio Frjentsjer en it Gerrit Heeringa Orkest jouwe mei meiwurking fan de sjongeres Aletta Been út Snits in konsert yn de R.K.  Fransiscustsjerke yn Frjentsjer. 

Datum 23 april.

It begjint om 20.00 oere yn de RK tsjerke  Godsacker 11/13 8801LM, Frjentsjer.

Sjueryferslach 14 okt. S’fean

Sjuryferslach fan Jacob Slagter  op it 13e Noordelijk Senioren Festival op 14 okt. S’fean

Sibelius :  mooie klank, mooie frasering, mooie orkestbalans

Waignein :  mooie opening met verzorgde klank. (A) vanaf  hier iets korter en lichter articuleren, alles wordt dan doorzichtiger en transparanter. (I) calmato :  werk aan de intonatie,  pp meer op de ademsteun spelen, dan kun je meer risico nemen. (K)  ook hier weer korter articuleren, het klinkt iets te zwaar. Dynamiek mooi opgebouwd naar het slot.

Doughty  :  mooie muziek !  Luister iets meer terwijl je speelt, je gaat dan vanzelf zachter begeleiden!  Soms wordt de solist iets overstemt waardoor je niet alles hoort van deze uitstekende muzikant !!  COMPLIMENT !

Pat Boone : Niet alle stemmen zijn te horen bij de opening, breng daar meer balans in. (23) werk aan de ritmiek. (41) kan meer samen zijn. (57) Breng iets meerfrase in, dan stroomt de muziek iets beter door.

Bishop  :  mooie opening met zeer fraaie klank. Blijf goed luisteren voor een optimale intonatie. Hier mooie frase. Ingebracht.: Douwe : iets meer luisteren naar het orkest als je de klokjes bespeelt. Groet Jacob !

Evers  :  mooi tempo, daar kun je lekker op lopen, mooie contrasten in de dynamiek.  Trio : mooi gezongen, hou  de intonatie in de gaten. GENOTEN!!

 Grote Groet aan de familie Heeringa .                                           JACOB  SLAGTER

GHO yn S'fean 2015

GHO yn S'fean 2015,2GHO yn S'fean 2015,3