Ledelist

Bestjoer
  Rinze Zeilstra foarsitter rinze <rzeilstra@hetnet.nl>
  Piet Herrema skriuwer aherrema5@gmail.com
  Joop v d Akker Wn.ponghâlder joopvandenakker@telfort.nl
  Douwe Wassenaar biblioteek  
  fakature lid  
  telefoan skriuwer   0511-461358
 
Leden
  namme ynstrumint bestjoer
  Menno Haantjes dirigent  
1 Akker Joop v/d Trombone Waarn. ponghâlder
2 Bij Jaap v/d Trombone  
3 Bokma Siebe Trompet  
4 Bouwsma Jelle Euphonium  
5 Breimer Gerben Euphonium  
6 Feenstra Dirk BesBas  
7 Herrema Piet Trombone skriuwer
8 Hoekstra-de Vries, Doutsje Kornet  
9 Koek Maartje Kornet  
10 Koopen Wiebren Kornet  
11 Maaskant Janny alt  
12 Paulusma Tineke Alt  
13 Ploegstra Martha kornet  
14 Sikma Agnes alt  
15 Veen Jellie v/d Bügel  
16 Wassenaar Douwe Slachwurk bibliotekaris
17 Weij Sipke van der Alt  
18 Wouda Bertus Euphonium  
19 Zeilstra Rinze Bes-bas foarsitter
20 Zweed, Harmen Bariton  
21 Zweed-Hoekstra, Janny Alt  
22 Zweed Frits Slachwurk  

Opstelling