Ledelist

Bestjoer
  Rinze Zeilstra foarsitter rzeilstra@hetnet.nl
  Fekke de Jong skriuwer fekke@ziggo.nl
  Joop v d Akker ponghâlder joopvandenakker@telfort.nl
  Douwe Wassenaar biblioteek  
  Piet Herrema lid aherrema5@gmail.com
  Tillefoan skriuwer 0515-542319 of 06-38923066
 
Leden
  namme ynstrumint bestjoer
  Menno Haantjes dirigent  
1 Akker Joop v/d Trombone ponghâlder
2 Bij Jaap v/d Trombone  
3 Bokma Siebe Trompet  
4 Bouwsma Jelle Euphonium  
5 Breimer Gerben Euphonium  
6 Feenstra Dirk BesBas  
7 Herrema Piet Trombone lid
8 Hoekstra-de Vries, Doutsje Kornet  
9 Fekke de Jong Es-bas skriuwer
10 Koopen Wiebren Kornet  
11 Paulusma Tineke Alt  
12 Ploegstra Martha kornet  
13 Sikma Agnes alt  
14 Sijbesma Joop kornet  
15 Speelman-vd Meer Toos kornet  
16 Veen Jellie v/d Bügel  
17 Wassenaar Douwe Slachwurk bibliotekaris
18 Weij Sipke van der Alt  
19 Wouda Bertus Euphonium  
20 Zeilstra Rinze Bes-bas foarsitter
21 Zweed, Harmen Bariton  
22 Zweed-Hoekstra, Janny Alt  
23 Zweed Frits Slachwurk