Ledelist

 

Bestjoer
Rinze Zeilstra foarsitter rzeilstra@hetnet.nl
Fekke de Jong skriuwer fekke@ziggo.nl
Joop v d Akker ponghâlder joopvandenakker@telfort.nl
Douwe Wassenaar biblioteek
Piet Herrema lid aherrema5@gmail.com
Tillefoan skriuwer 0515-542319 06-38923066
 
Leden
  namme ynstrumint bestjoer
  Menno Haantjes dirigent  
1 Akker Joop v/d Trombone ponghâlder
2 Bij Jaap v/d Trombone  
3 Bokma Siebe Trompet  
4 Bouwsma Jelle Euphonium  
5 Breimer Gerben Euphonium  
6 Feenstra Dirk BesBas  
7 Herrema Piet Trombone lid
8 Hoekstra-de Vries, Doutsje Kornet  
9 Fekke de Jong Es-bas skriuwer
10 Koopen Wiebren Kornet  
11 Paulusma Tineke Alt  
12 Ploegstra Martha kornet  
13 Sikma Agnes alt  
14 Sijbesma Joop kornet  
15 Veen Jellie v/d Bügel  
16 Wassenaar Douwe Slachwurk bibliotekaris
17 Weij Sipke van der Alt  
18 Wouda Bertus Euphonium  
19 Zeilstra Rinze Bes-bas foarsitter
20 Zweed, Harmen Bariton  
21 Zweed-Hoekstra, Janny Alt  
22 Zweed Frits Slachwurk