Aginda

Aginda foar 2017/18

30 aug. 1e repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
24 sept. Konsert Ljouwert 14.00 ???? Ljouwert
27 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
4 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
11 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
18 okt. Festival 16.25 Surhústerfean
25 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 okt Brugchelenkamp 14.30 Westereen
8 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
22 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 des. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 des. krystkonsert Warkum 16.00 St Gertrudistsjerke
20 des. krystkons. Dongerahiem 19.30 Dongeradyk 67  Dokkum
    2018  
3 jan. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 jan.

24 jan

repetysje

ekstra rep.

10.00 Kultuersintrum Ljouwert

Kultuersintrum Ljouwert

31 jan. konsert 15.00 De Spiker Harns
7 febr. repetysje + jiergearkomste 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
14 febr. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
21 febr. konsert De Finke 14.45 Koudum
28 febr.

7 maart

repetysje

repetysje

10.00

10.oo

Kultuersintrum Ljouwert

Kultuersintrum Ljouwert

14 maart repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 maart

21 maart

ekstra repetysje + koar

repetysje

9.30!!!

10.00

Kultuersintrum Ljouwert

Kultuersintrum Ljouwert

24 maart konsert 20.00 Groate Kerk St. Jabik
11 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
25 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 april Konsert ???? Saailân Ljouwert
9 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
23 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 maaie Konsert Ielannen 14.00 Snits Ielannen
6 juny repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 juny Grutsk ????? ?? Ljouwert
31 aug. Slachtemaraton ??? ???
30 sept Lûd fan de Middelsee ??? Jelsum en omkriten