Aginda

Aginda foar 2018/19

Ûnder foarbehâld, der kinne noch nije konserten ôfsprutsen wurde

5 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
19 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
26 sept repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 sept Lûd fan de Middelsee ??? Jelsum en omkriten
3 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 okt festival dei S’hústerfean
24 okt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
31 okt Konsert Hofwyck 14.00 Ljouwert
14 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
12 des repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
19 des krystkonsert 14.30 St. Annapar.
 

2019

9 jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
16 jan repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 jan Repetysje + ledegeaark 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6 febr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 febr konsert 14.45 De Finke Koudum
6 mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 mrt repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
3 apr. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
10 apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
24 apr repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 april konsert 13.00 Saailân Ljouwert
1 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
8 maaie konsert 14.30 Talmahiem Balk
15 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
22 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 maaie konsert                   14.30 Ielannen Snits