Aginda

Aginda foar 2017/18

30 aug. 1e repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
6 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum  Ljouwert
24 sept. Konsert Ljouwert 14.00 ???? Ljouwert
27 sept. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
4 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
11 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
18 okt. Festival Surhústerfean 16.25 Surhústerfean
25 okt. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 okt Brugchelenkamp 14.30 Westereen
1 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
15 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
29 nov. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
13 des. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
20 des. krystkonsert ???? Dongerahiem Dokkum
    2018  
3 jan. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
17 jan. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
24 jan. konsert 14.00 De Spiker Harns
14 febr. repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 febr. konsert 14.00 De Finke Koudum
14 maart repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
21 maart repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
24 maart konsert ???? Groate Kerk St. Jabik
11 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
25 april repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
28 april Konsert ???? ???? Hylpen
9 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
23 maaie repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 maaie Konsert Ielannen?????? 14.00 Snits Ielannen
6 juny repetysje 10.00 Kultuersintrum Ljouwert
30 juny Grutsk ????? ?? Ljouwert
31 aug. Slachtemaraton ??? ???
30 sept Lûd fan de Middelsee ??? Jelsum en omkriten

[JvdB1]