It Gerrit Heeringaorkest bestiet 10 jier

Dit jier bestiet it Gerrit Heeringa Orkest (GHO) 10 jier; oprjochte yn 2008 ûnder de entûsjaste lieding fan de grutte HaFaBra dirigent Gerrit Heeringa. In lyts groepke musikanten groeide yn in jier nei in folweardige brassband. Musikanten dy’t al jierrenlange ûnderfining hiene bij musykferienings yn Fryslân en dêr bûten oefenje no op de measte woansdeis […]

Rêdende ingel Siebe Bokma

Us earste kornetist Siebe Bokma moast fannewike ûnferwachts mei Klaske Reitsma ynfalle om in konsert yn Warkum te rêden.  Dêr binne se neffens de Ljouwerter Krante mar bêst yn slagge. Lês sels it kranteferslach fan Nammensma der mar op nei. Reitsma op it oargel en Siebe op de trompet. Ek yn de fakânsje hâldt Siebe […]

Op ‘e nij Suksesfol yn S’fean

Juryverslag van Jacob Slagter Gerrit Heeringa Orkest Leeuwarden o.l.v. Menno Haantjes 12 oktober 2016. Rigby : mooie warme klank met veel passie, werk aan de zuiverheid! de Haan : mooie kernachtige opening (12) mooi verzorgde articulatie maar let op het samenspel, dat kan geconcentreerder, dynamisch uitstekend opgebouwd. Balans prima in orde. Geen overheersende stemmen. (2)   […]

Konsert Frjentsjer op 23 april

Orkest: Finlandia Hymn Jean Sibelius Koor: Heer, wij staan nu hand in hand Zie de zon Er is een God die hoort J. Draper M. Mans J. de Graaff Orkest City Scapes Jan de Haan Koor Domine salvam fac Adoramus te Christe Sanctus Giesen Th. Dubois A. van der Hoeven Orkest Largo Antonin Dvorak Soliste […]

Sierd de Boer de heit fan de Fryske Brassbands

Nei’t wy wat herinneringen ophelle hiene oer Sierd de Boer doekele Harmen Zweed ûndersteande tekst op út syn argyf. Wy hiene it û.o. oer de Bachkoralen dy’t Sierd bewurke hat mar dy’t wy no net mear achterhelje kinne. (JvdB) It korps fan Hylpen mei Sierd de Boer (mei flinterstrikje  achter de grutte tromme), yn 1948 ynternationaal […]

Konsert yn Frjentsjer

It Chr. Mannenkoor “Laus Deo” regio Frjentsjer en it Gerrit Heeringa Orkest jouwe mei meiwurking fan de sjongeres Aletta Been út Snits in konsert yn de R.K.  Fransiscustsjerke yn Frjentsjer.  Datum 23 april. It begjint om 20.00 oere yn de RK tsjerke  Godsacker 11/13 8801LM, Frjentsjer.

Sjueryferslach 14 okt. S’fean

Sjuryferslach fan Jacob Slagter  op it 13e Noordelijk Senioren Festival op 14 okt. S’fean Sibelius :  mooie klank, mooie frasering, mooie orkestbalans Waignein :  mooie opening met verzorgde klank. (A) vanaf  hier iets korter en lichter articuleren, alles wordt dan doorzichtiger en transparanter. (I) calmato :  werk aan de intonatie,  pp meer op de ademsteun […]